e-cement Cementownia Warta SA
ul. Przemysłowa 17, Trębaczew
98-355 Działoszyn
    [ Logowanie ]
   e-cement » giełda » przetargi » Pytania i odpowiedzi »
Strona główna Aukcje Słowniki Pomoc
Pytania i odpowiedzi
Czym jest e-cement?
RODO
Jak kupować?
Regulamin
Zapomniałeś hasła?
Kontakt
RODO

Informacja Administratora Danych Osobowych - dla Klientów serwisu e-cement

W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), prosimy o zapoznanie się z informacją Administratora Danych Osobowych:

Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Cementownia "Warta" S.A. z siedzibą w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068788, kapitał zakładowy: 26 250 000,00 zł (w całości wpłacony), NIP: 8320003932, Regon: 730001900. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się ( iod@wartasa.com.pl) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do nas:
    • na adres e-mail: iod@wartasa.com.pl
    • lub na adres pocztowy: Cementownia "Warta" S.A. z siedzibą w Trębaczewie
      przy ul. Przemysłowej 17, 98-355 Działoszyn.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umów sprzedaży naszych produktów i umożliwienia Państwu ich zakupu w drodze aukcji elektronicznych poprzez dedykowany do tego celu portal e-cement, a ponadto w celu prawidłowego dokonywania transakcji handlowych i świadczenia usług, ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, rozliczeń finansowych w tym wystawiania dokumentów księgowych, a ponadto ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Cementownię "Warta" S.A. jest art. 6 ust. 1 lit. b Rodo tj. zawarta z Państwem umowa (oraz czynności zmierzające do jej zawarcia) i Regulamin korzystania z serwisu e-cement, art. 6 ust. 1 lit. f Rodo, tj. uzasadniony interes Administratora (dochodzenie roszczeń), a ponadto art. 6 ust. 1 lit. c Rodo tj. przepisy prawa w zakresie spełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych.

Prawa wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych osobowych.
Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe oraz usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, a ponadto ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a ponadto prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f Rodo. W celu realizacji wymienionych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, można również skorzystać z formularza znajdującego się na stronie www.wartasa.com.pl/rodo. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom współpracującym z Administratorem, w tym podmiotom, z którymi zawieramy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w których przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty i osoby działające na zlecenie oraz w imieniu Administratora np. w zakresie usług: informatycznych, finansowych i ubezpieczeniowych, prawnych, windykacyjnych, doradczych, audytorskich, konsultingowych, transportowych, kurierskich. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. W związku z powyższym informujemy, że przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej umowy, uregulowania wszelkich należności z nią związanych, a także po jej zakończeniu w celach:
    • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
    • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,
    • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
w przypadku trwającego sporu, postępowania sądowego lub administracyjnego do czasu zakończenia tych postępowań i przedawnienia wszelkich roszczeń.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy i korzystania z serwisu e-cement.

Informacja o automatycznym przetwarzaniu danych, w tym poprzez profilowanie.
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


O bezpieczeństwie

Wszystkie informacje przesyłane w sieci Internet miedzy komputerem kontrahenta a serwerem obsługującym przetarg są szyfrowane.

Użytkownik posiada indywidualny login i hasło.

Dla pełnego zabezpieczenia połączenia na ekranie podczas logowania ukazuje się kod potwierdzenia, którym Użytkownik potwierdza logowanie.

System rejestruje każdą aktywność użytkowników. Na podstawie jego zapisów można jednoznacznie zidentyfikować komputer, z którego złożono ofertę przetargową.

 

Copyright © 2004 Talex S.A.
powered by CASIOPEA::framework, wygenerowano w: 0.0282s